• Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

 • Uitnodiging:

  tot het bijwonen van de algemene vergadering van VV Brielle, te houden op: woensdag 14 december 2022 in het clubgebouw van VV Brielle, aanvang 18:30 uur.

  Toegang alleen voor leden.

  AGENDA

  1. Opening / vaststellen agenda
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Terugblik ALV 22 juni 2022 en goedkeuring notulen
  4. Goedkeuring jaarverslagen secretariaten
     
      Financiën
        a) Balance per 30 juni 2022
        b) Werkelijke cijfers seizoen 2021-2022
        c) Verslag kascontrolecommissie
        d) Decharge bestuur over het seizoen 2021-2022

  Pauze

  5. Spreektijd per bestuurslid over afgelopen half jaar
  6. Verkiezing kascontrolecommissie
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

  (vergaderstukken zijn vanaf 1 december 2022 op te vragen via het secretariaat : voetbal@vvbrielle.nl)