• Algemene vergadering van VV Brielle

   


                                                                         Uitnodiging:


  tot het bijwonen van de algemene vergadering van VV Brielle, te houden op:

  woensdag 8 september 2021 in het clubgebouw van VV Brielle.

  Aanvang 20.00 uur. Toegang alleen voor leden.

  (vergaderstukken zijn vanaf 1 september op te vragen via het secretariaat: voetbal@vvbrielle.nl)

    

   

  AGENDA

   

  1. Opening / vaststellen agenda

  2. Ingekomen stukken en mededelingen

  3. Terugblik ALV 16 september 2020 en goedkeuring notulen

  4. Goedkeuring jaarverslagen secretariaten

  5. Jaarverslag commissie respect en sportiviteit

  6. Financiën

   a. Balans per 30 juni 2020
   b. Exploitatie seizoen 2019-2020
   c. Verslag kascontrolecommissie
   d. Verlaging vrijwilligersbijdrage naar € 30,00
   e. Voorstel Coronacompensatie contributie senioren veld/zaal 

  7. Begroting seizoen 2021-2022

  8. Terugblik per bestuurslid op afgelopen seizoen

  9. Verkiezing kascontrolecommissie

  10. Opheffing Business Club VV Brielle, overgang activiteiten naar VV Brielle

  11. Rondvraag

  12. Sluiting