• Algemene vergadering van VV Brielle

  Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van VV Brielle, te houden op:
  MAANDAG 17 december 2018 in het clubgebouw van VV Brielle, aanvang 20.00 uur.

  Toegang alleen voor leden

  (vergaderstukken zijn vanaf 3 december op te vragen via het secretariaat: info@vvbrielle.nl)


  AGENDA


   1. Opening door de voorzitter / vaststellen agenda

   2. Mededelingen

   3. Ingekomen stukken en mededelingen

   4. Notulen Bijzondere Algemene ledenvergadering 24 september 2018

   5. Goedkeuring jaarverslag secretariaten

   6. Financiën
       a. balans per 30 juni 2018
       b. rekening en verantwoording 2017-2018
       c. verslag kascontrole commissie
       d. begroting 2018-2019

   7. Verkiezing kascontrolecommissie (zie toelichting)

   8. Verkiezing bestuur (zie toelichting)

   9. Rondvraag

  10. Sluiting

      1) Toelichting agendapunt 7:

  Aftredend en niet herkiesbaar: De heer G.P.J. van den Ende

  Aftredend en niet herkiesbaar: de heer H.C. de Reus

  Reserve: de heer G. Beijer
      2) Toelichting agendapunt 10:

  Volgens het rooster aftredend :

  De heer G.J. de Reus
  , herkiesbaar

  De heer M. Stroober, niet herkiesbaar
  Door de leden kunnen tot uiterlijk 16 december 2018 18.00 uur bij de secretaris E. Wingelaar, Langestraat 79, 3231 VH Brielle, tegenkandidaten worden ingediend.
  Iedere kandidaatstelling moet door tenminste 10 stemgerechtigde leden zijn ondertekend.


  Het bestuur