• Richtlijnen sponsoring kleding VV Brielle

  Hieronder worden de regels gegeven die gelden ten aanzien van het sponsoren van elftallen en de verkoop, gebruik en beheer van VV Brielle kleding. Alle leden of degene die een functie of begeleidende taak hebben binnen de voetbalafdeling, dienen zich te houden aan deze regels. Indien zich bij de uitvoering een geschil voordoet, wordt het geschil voorgelegd aan het algemeen bestuur om tot een onafhankelijke oplossing te komen. Van de bestuursleden wordt verwacht de richtlijnen te hanteren en uit te voeren.

  De volgende richtlijnen zijn van toepassing:

  1. Alle sponsor- en reclame-uitingen moeten passen binnen VV Brielle en KNVB- richtlijnen. Dit wordt beoordeeld door de sponsorcommissie van VV Brielle.

  2. Voor selectieteams gelden aparte afspraken met sponsoring die ingevuld en uitgevoerd wordt door sponsorcommissie VV Brielle.

  3. Sponsoring is mogelijk onder bepaalde voorwaarden:

  • De shirtsponsor krijgt een passend contract met een passend sponsorbedrag.
  • Shirtsponsoring en overige gesponsorde kleding en voetbaltassen zijn in principe gerelateerd aan het team wat gesponsord wordt.
  • Alle gesponsorde kleding/voetbaltassen/attributen worden aangeschaft door de sponsorcommissie.
  • De bestellingen van voetbalkleding- en/of materialen wordt uitgevoerd door de sponsorcommissie.
  • De leverancier Quick is verantwoordelijk voor het vervaardigen, produceren en leveren van de kleding.

  4. Gesponsorde shirts met reclame-uitingen zijn gedurende de contractperiode eigendom van VV Brielle. Overige gesponsorde kleding en voetbaltassen blijven eigendom van het betreffende team.

  5. Het is niet toegestaan de kleding zonder goedkeuring van de sponsorcommissie te voorzien van andere commerciële uitingen, logo's, etc.

  6. Het aanschaffen/bestellen van VV Brielle kleding en merchandise in bijzonder voor alle geledingen van de voetbalafdeling is voorbehouden aan de sponsorcommissie. Zonder de goedkeuring van de sponsorcommissie kan geen bestelling/levering plaatsvinden.

  7. Het VV Brielle logo is behoeve van de afdeling Voetbal is uitdrukkelijk voorbehouden aan de sponsorcommissie c.q. rechthebbende. Zonder toestemming van de sponsorcommissie is gebruik van het VV Brielle logo niet mogelijk. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) van het VV Brielle logo en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf toestemming te hebben verkregen van de sponsorcommissie.

  8. De leverancier is verantwoordelijk voor het vervaardigen, produceren en leveren van kleding. Daarnaast zorgt de leverancier voor een juiste financiële afwikkeling naar de penningmeester van VV Brielle.

  9. De uitvoeringsvoorschriften sponsoring kleding VV Brielle zijn voor sponsoring van toepassing.