• Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

  Uitnodiging:

  tot het bijwonen van de algemene vergadering van VV Brielle, te houden op: Woensdag 20 april 2022 in het clubgebouw van VV Brielle, aanvang 20.00 uur.
  Toegang alleen voor leden (vergaderstukken zijn vanaf 10 april 2022 op te vragen via het secretariaat: voetbal@vvbrielle.nl)

   

  AGENDA

   

    1. Opening / vaststellen agenda

   

    2. Ingekomen stukken en mededelingen

   

    3. Terugblik ALV 8 september 2021 en goedkeuring notulen

   

    4. Goedkeuring jaarverslagen secretariaten

   

    5. Financiën
        a. Balans per 30 juni 2021
        b. Exploitatie en begroting seizoen 2020-2021
        c. Update exploitatie 2021-2022
        d. Verslag kascontrolecommissie

  Pauze

   

    6. Commissie zelfwerkzaamheid naar aanleiding van ALV van 08-09-2021

   

    7. Voorstel contributie naar aanleiding van ALV van 08-09-2021

   

    8. Spreektijd per bestuurslid over afgelopen half jaar

   

    9. Toelichting voorstel aan gemeente Brielle

   

  10. Verkiezing kascontrolecommissie, zie toelichting

   

  11. Verkiezing bestuur, zie toelichting

   

  12. Rondvraag

   

  13. Sluiting

   

 • Toelichting punt 10 – Verkiezing kascontrolecommissie

  Aftredend en herkiesbaar: Irma ten Berge en Sander Keller
  Reserve was afgelopen seizoen Tim Baumann

 • Toelichting punt 11 – Verkiezing bestuur

  Tussentijds afgetreden en niet herkiesbaar: Rob Spliethof
  Aftredend en niet herkiesbaar: Edwin Wingelaar

  Volgens het rooster aftredend:

  Gertjan de Reus, herkiesbaar
  Bob Pieterson, herkiesbaar

  Het bestuur stelt voor om Melvin Spruijt te benoemen als bestuurslid technische zaken
  Het bestuur stelt voor om Ron de Beer te benoemen als secretaris

  Door de leden kunnen tot uiterlijk 20 april 2022 18.00 uur bij de secretaris E. Wingelaar, Langestraat 79, 3231 VH  Brielle, tegenkandidaten worden ingediend.
  Iedere kandidaatstelling moet door tenminste 10 stemgerechtigde leden zijn ondertekend.