• Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

 • Uitnodiging:

  tot het bijwonen van de algemene vergadering van VV Brielle, te houden op: dinsdag 7 mei 2024 in het clubgebouw van VV Brielle,

  aanvang 20.00 uur.

  Toegang alleen voor leden

  (vergaderstukken zijn vanaf 30 april 2024 op te vragen via het secretariaat: voetbal@vvbrielle.nl)

  AGENDA

  1. Opening / vaststellen agenda

  2. Ingekomen stukken en mededelingen

  3. Goedkeuring notulen ALV van 12 december 2023

  4. Begroting 2024-2025

  5. Algemeen secretaris Ron de Beer treedt af, er is geen opvolger die zich heeft aangemeld

  6. Rondvraag

  7. Sluiting