• VVB - afscheid Stichting Sponsoring VV Brielle per 1 juli 2021

  Beste leden,

  Direct na de oprichting van onze voetbalvereniging Brielle is door het toenmalige bestuur van de fusievereniging besloten om de reclame- en de sponsoringsactiviteiten onder te brengen in een aparte stichting, de Stichting Sponsoring VV Brielle. De taak van deze Stichting was/is het genereren van zoveel mogelijk financiële middelen voor de Vereniging door het werven van zoveel mogelijk sponsors. Het bestuur en de activiteitencommissie van de stichting zijn daarin geslaagd, onder andere door het oprichten van de zogenaamde Businessclub, een eigen thuishonk voor alle sponsors en adverteerders dat een begrip is geworden op Voorne en Putten. Deze financiële middelen die zijn binnengehaald, zijn de afgelopen jaren enerzijds ten goede gekomen aan de jeugdafdeling van VV Brielle en zijn anderzijds aangewend om elk seizoen kwalitatief goede selectie-elftallen in alle leeftijdscategorieën te faciliteren. Het belangrijkste argument om te kiezen voor een aparte stichting was dat het op deze manier organiseren van alle reclame- en sponsoringsactiviteiten een aantal fiscale en juridische voordelen bood. Deze beslissing is destijds voorgelegd aan de ledenvergadering en goedgekeurd.

  Ontwikkelingen in de jurisprudentie en de wetgeving enerzijds en ontwikkelingen in de gedachtevorming binnen de vereniging omtrent het aanwenden van sponsor- en reclamegelden anderzijds hebben ertoe geleid dat de besturen van de voetbalvereniging en de businessclub met elkaar gesproken hebben over de vraag of deze splitsing vanuit de vereniging bezien nog steeds wenselijk en noodzakelijk is. Uiteindelijk hebben de beide besturen geconcludeerd dat de argumenten om de sponsor- en reclameactiviteiten vanuit een aparte rechtspersoon uit te voeren niet meer steekhoudend en actueel zijn. Daarom willen wij jullie informeren dat de voetbalvereniging voornemens is om vanaf 1 juli 2021 alle sponsor- en reclameactiviteiten in eigen beheer te gaan organiseren. De huidige businessclub zal dan uiteraard blijven bestaan, maar als onderdeel van VV Brielle en de Stichting Sponsoring VV Brielle zal ophouden te bestaan.

  Als bestuur realiseren wij hiermee een deel van één van onze doelen, namelijk het vereenvoudigen van de ingewikkelde structuur met de verschillende organen rondom VV Brielle. Vanzelfsprekend legt het bestuur dit voornemen aan u voor ter goedkeuring bij de eerstvolgende ledenvergadering.

  Tot de volgende ledenvergadering,

  Bob Pieterson, namens het bestuur van VV Brielle
  Daan van der Ent, namens het bestuur van de Stichting Sponsoring VV Brielle