• Vertrouwenspersonen VV Brielle

  ‘Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest’? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider die jezelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd? Is er iets gebeurd op de vereniging waardoor je nu steeds angstig of gespannen bent? Levert Voetbal meer stress op dan plezier?

  Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegen aan kan lopen en niet goed weet hoe je dit zelf moet oplossen. Hierdoor kan voetballen, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan worden. Als je je hierin herkent of zelf een nader probleem hebt is het misschien goed om even door te lezen, omdat VV Brielle je hierbij graag zou willen helpen!

   

  Wat kunnen wij doen ?

  VV Brielle is een voetbalvereniging die zich voor ogen stelt om voor iedereen, ongeacht leeftijd, gender, huidskleur, seksuele oriëntatie of geboorteland, een omgeving te creëren waarin de persoon zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te creëren voor haar leden doet VV Brielle op het sportpark Geuzenpark er alles aan om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. En anders daar te zijn voor het betrokken lid of de leden om hen  te ondersteunen.

  Om deze reden zijn er bij VV Brielle twee vertrouwenspersonen aangesteld. Deze vertrouwenspersonen vormen het aanspreekpunt voor leden, ouders , vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag door leden van de vereniging of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Deze vertrouwenspersonen nemen vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de vereniging afspeelt of al heeft afgespeeld.

  De vertrouwenspersonen zullen de klacht, zorg of het aangedragen probleem (de melding) serieus behandelen en in beginsel geen inhoudelijk oordeel geven daarover. De vertrouwenspersonen doen niet aan waarheidsvinding. Zij zullen dus niet gaan onderzoeken, maar de melder ondersteunen en een mogelijk te volgen route aangeven.

  De vertrouwenspersonen neem geen maatregelen tegen derden. Slechts wanneer de melder daartoe uitdrukkelijk toetsemming geeft zullen de vertrouwenspersonen de voorzitter informeren. De voorzitter bepaalt of en zo ja welke maatregelen worden genomen.

   

  Een vertrouwenspersoon bij VV Brielle heeft de volgende taken:

  Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem

  Nagaan of bemiddeling mogelijk is

  In samenspraak met de melder/betrokkene  de te ondernemen stappen bepalen

  Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing

  Eventueel doorverwijzen naar professionele hulpverlening

   

  Vertrouwelijkheid

  Vaak wordt het als een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt met hen te delen (bv door angst, schaamte, onmacht). Hierdoor kan het zijn dat de persoon te lang met iets blijft rondlopen. Belangrijk is daarom te weten dat de vertrouwenspersonen van VV Brielle een geheimhoudingsplicht hebben en daarom niets doorvertellen aan een ander. De inhoud van het gesprek is vertrouwelijk tussen de contactpersoon en de melder. Het probleem, de klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

  Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen met (en eventueel de ouders van) het betreffende lid te overleggen wat de oplossing zou kunnen zijn voor het probleem. Alleen met toestemming van die persoon die de melding indient zullen er verdere stappen ondernomen worden en er eventueel andere mensen bij betrokken worden.

  Daarnaast zijn de vertrouwenspersonen bekend in hun werkveld met een breed scala van problematiek waardoor geen probleem voor hen vreemd is. Geen probleem te klein of te groot. Samen kan er dan nagedacht worden wat er voor jou nodig is en zullen we proberen je verder te helpen!

   

  De vertrouwenspersonen bij VV Brielle zijn:

  Elina Jansen (jurist)

  Arjan van den Hurk (huisarts)

  e-mail: vertrouwenspersoon@vvbrielle.nl

   

  Protocol

  Door het NSF is een protocol voor een vertrouwenspersoon opgesteld. Zie hiervoor de website van het NOC/NSF: www.nocnsf.nl/home